Logg inn

Logg inn med ditt passord for å redigere hjemmesiden!

Skriv inn epostadressen din (må være den som er registrert på Mekke), og trykk på "Send meg passord" for å bli tilsendt nytt passord på epost.

Kategorier

Stiftelsen Stensveen, hvem er vi og hva gjør viStiftelsen Stensveen

trygg i eget uttrykk

 

En redegjørelse for hvorfor vi opprettet stiftelsen og historien som ligger bak.

 

Hvorfor denne stiftelsen

Hensikten med stiftelsen beskrives i vedtektenes §2.

 

§ 2. Formål

Stiftelsen formål er å bidra til bedre helse og livskvalitet for mennesker med utfordringer ved kjønnsidentitet, kjønnsuttrykk og seksuell orientering, samt støtte deres pårørende og andre berørte.

Dette oppnås ved innsats på tre hovedområder.

1.    Drift av et lavterskeltilbud med relevante tjenester rettet mot målgruppen.

2.    Bidrag til kunnskap- og kompetanseøkning i samfunnet generelt og med vekt på helse- og utdanningssektoren.

3.    Bidrag til - og deltagelse i kunnskapsutvikling og forskning på relevante områder.

 

Stiftelsen skal drives i Marion Arntzens ånd og videreføre og utvikle det arbeidet hun har utført og utviklet siden 1996 på privat initiativ.

 

Historie og bakgrunn

Stiftelsen Stensveen-trygg i eget uttrykk, bygger på det arbeidet som Marion Arntzen og Harald Sundby har nedlagt i det private foretaket Stensveen Ressurssenter, senere Stensveen Ressurssenter AS. Helt fra 1996 har vi bygget opp et lavterskeltilbud som fanger opp og hjelper videre mennesker med utfordringer knyttet til kjønnsuttrykk, kjønnsidentitet og seksuell orientering og mennesker som opplever kjønnsinkongruens/-dysfori. For å forstå våre intensjoner med stiftelsen anser vi det som nødvendig å se på historien.

Vi har drevet vår virksomhet som privat firma, men aldri hatt inntjening til å kunne hente ut vår hovedinntekt her. Annet arbeid utenom har i stor grad vært vår økonomiske sikkerhet.

Det er derfor ingen overdrivelse å si at arbeidet i stor grad har bygget på en frivillig humanistisk grunnidé.

I alle disse årene har vi hjulpet mange mennesker videre i livet og i ytterste konsekvens forhindret selvmord. Dette foregikk uten offentlig støtte eller tilskudd i mange år. De siste 5-6 årene har vi gjennom et lavterskelsamarbeid med Forbundet for Transpersoner i Norge blitt tilført noe økonomisk støtte fra Bufdirs LHBTI midler.

Vi har også samarbeidet med Harry Benjamin Ressurssenter om noen større prosjekt.

Slik vi ser det er det arbeidet vi har drevet i alle år minst like aktuelt i dag. Rapporter, ekspertutvalg, helsetjenestene til deler av gruppen, aktivister og organisasjonenes til dels ulike synspunkt og meninger synliggjør at dette er et felt hvor mye ennå ikke er på plass.

For oss er det viktig at menneskene dette dreier seg om forblir i fokus, blir sett som den de er, blir møtt med respekt og forståelse og har noen å snakke med når livet butter imot.

Det er dette vi mener med lavterskeltilbud. Dert er dette vi ønsker å tilby. Det er dette vi har drevet med og ønsker å videreføre på en enda bedre og mer forutsigbar måte.

Vi er overbevist om at vår lavterskeltekning vi være et viktig supplement til de helsetjenester som finnes og de som eventuelt kommer i fremtiden.

 

Her beskrives den virksomheten som Stiftelsen Stensveen fører videre etter Stensveen Ressurssenter.

 

Vår visjon

Hjelpe mennesker med kjønnsidentitetsutfordringer gjennom en vanskelig overgangsfase i livet og bidra til et mer mangfoldig, inkluderende samfunn.

 

Våre mål

Vi skal arbeide for at mennesker med kjønnsidentitetsutfordringer skal få et liv i frihet – uten frykt.

 • Drive et fysisk senter med et lavterskeltilbud hvor denne gruppen kan støttes og styrkes til egenutvikling.
 • Skape et tverrfaglig nettverk som møter denne gruppen uten hensyn til diagnose eller annen gruppesortering
 • Synliggjøre, løfte fram og implementere mangfold i samfunnet.

 

Stiftelsen Stensveen

Stiftelsen har som mål å gi fysisk og psykisk støtte til mennesker med kjønnsidentitetsutfordringer i en overgangsfase i livet. Vi bygger vår støtte på å være medmennesker, og møter hver enkelt som den han eller hun selv opplever å være. Vi verken sorterer eller rangerer. Vi forsøker å gi positiv oppmerksomhet og støtte til mennesker som ikke finner det andre steder. Ofte fordi de ikke våger, blir misforstått eller avvist. Vi skal være et lavterskeltilbud der mennesker med kjønnsidentitetsutfordringer kan hente mot, hvile ut, dele sine historier og få økt kunnskap om og innsikt i sin situasjon, slik at de kan gå styrket videre i livet.

 

Mange velger Stensveen som første kontakt for å komme videre i en vanskelig livssituasjon. Denne overgangsfasen kan karakteriseres som veien fra et liv i frykt og ufrihet til et liv i frihet uten frykt.

Stensveen møter mennesker i ulike kriser og oppnår raskt å hjelpe dem til å ta styringen i sitt eget liv. Dette skjer fordi vi forstår og har erfaring med kjønnsidentitetsutfordringer og tar det på alvor. Vi veileder og styrker enkeltmennesker ut fra at de selv best vet hvem de er. Vårt fokus er å se menneskene og gi dem tid og hjelp til å se seg selv.

Vi opplever at de tar tak i eget liv med større trygghet, får økt selvrespekt og selvinnsikt og styrkes til å søke relevant faglig hjelp om det trengs.

 

Vi opplever at vi når fram til mennesker som ikke får den hjelpen de har rett til. En sterk påstand som bygger på at mange i denne gruppen fornekter og skjuler sine utfordringer.

Noen søker hjelp i helsevesenet uten å avsløre at det handler om kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk. Vi etablerer bro mellom mennesker i krise og det offentlige hjelpeapparatet.

 

Fra 1996 har vi bygget opp en unik spisskompetanse om mennesker med kjønnsidentitetsutfordringer. Vi har tett og regelmessig kontakt med mange i denne gruppen og deres familier.

Våren 2010 viste NRK2 tv-serien «Jentene på Toten». Serien tar utgangspunkt i Stensveen Ressurssenter og et antall mennesker med kjønnsidentitetsutfordringer i nettverket vårt.

Marion Arntzen og Kari Kahrs har utgitt bøkene «Mann er da kvinne» (2011, Pirat, ISBN 978-82-8143-303-8), «De usynlige kjønn» (2013, Fagbokforlaget, ISBN 978-82-450-1386-3) og «Så falt brikkene på plass» (2014, Fagbokforlaget, ISBN 978-82-450-1845-5)

Marion Arntzen/Stensveen Ressurssenter deltok i begge sesongene av TV serien «Født i feil kropp».

I desember 2018 utga GAN Aschehoug fagboka «Prinsesse Ivar» som er skrevet av Marion Arntzen og Mona Renolen.

 

Vår målgruppe

Allesom oppsøker oss på bakgrunn av vår virksomhet er i utgangspunktet vår målgruppe.

Vi oppsøkes av mennesker som er usikre både på sitt kjønnsuttrykk og sin kjønnsidentitet og mennesker som opplever kjønnsinkongruens/-dysfori. I tillegg blir vi også kontaktet av familien deres. De som oppsøker oss gjenspeiler hele befolkningen. Det er vanskelig å vite hvor stor denne gruppen er fordi det finnes lite dokumentasjon og informasjon. Det er nok beskrivende å si at vi møter toppen av isfjellet.

De som oppsøker oss finner oss på internett, har hørt om oss i miljøet eller anbefales å kontakte oss fra fagpersoner som kjenner til virksomheten.

Vi har ikke fokus på om de som kontakter oss knytter seg mot/identifiserer seg med interesseorganisasjoner som arbeider innen feltet.

 

Hva tilbyr vi

Når en person kommer til oss for første gang er det mye psykisk spenning som skal løses ut. Da er god tid til trygg samtale nødvendig. Det er viktig å få fortalt sin historie, ofte for aller første gang. Disse samtalene vil bekrefte at personens historie ikke er uvanlig, men bare så ukjent for de fleste. Når tillit er etablert vil ofte både den indre opplevelsen av hvem man er og det fysiske uttrykket komme på banen av seg selv. De fleste har en oppfatning av hvem de er og kan definere seg selv når de er trygge. Etter hvert blir det tid for å utprøve sitt uttrykk. Denne prosessen vil også bli en avklaring fordi mange aldri har kunnet gå så langt tidligere.

Mens vi er sammen vil behovet for faglig hjelp fra lege, psykolog, terapeut være tema. Flere vil ha et slikt behov og får hjelp til å etablere kontakt.

 

Vi tilbyr støtte på ulike måter.

 • Lavterskeltilbud
 • Samfunnsinformasjon
 • Samtale, veiledning og rådgivning
 • Nettverksbygging
 • Møtested
 • Utprøving og avklaring av kjønnsidentitet og -uttrykk
 • Det fysiske kjønnsuttrykk
 • Sosial tilpasning
 • Akutt mottak ved livs og identitetskrise
 • Støtte til familie

 

Lavterskeltilbud

Et lavterskeltilbud gir brukerne direkte hjelp uten henvisninger fra det offentlige. Tilbudet er tilgjengelig for alle, også brukere med dårlig betalingsevne, og har fleksibel åpningstid. Tilbudet har en høy grad av brukerinvolvering og brukerne får hjelp på et tidlig tidspunkt med tiltak tilpasset deres situasjon, eksempelvis samtaler, rådgivning og kurs. Brukerne møter ansatte med spisskompetanse på feltet, som også kan lose dem videre i systemet. Videre får brukere tilbud om nettverksbygging og får tilbud om likepersontiltak gjennom kontakt med andre brukere i samme situasjon. Ulike kanaler for brukerkontakt sikrer et tilbud uavhengig av geografisk tilhørighet. En sentral del av lavterskeltilbudet vil være muligheten til å prøve ut eget uttrykk og hjelp til å bli tryggere i møte med samfunnet i trygge omgivelser på Stensveen.

 

Samfunnsinformasjon

Vi driver fortløpende informasjonsarbeid og holder forelesninger om kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk. Vi foreleser om disse temaene over store deler av landet. For eksempel til barnehageansatte, på skoler/ høgskoler, sykehus, institusjoner, fagforeninger, ideelle organisasjoner, lag og foreninger. Vi blir også kontaktet av fagpersoner som har pasienter/klienter hvor de trenger mer kunnskap og informasjon. For eksempel fastleger, helsesøstre, psykologer, lærere, barnevern, BUP, NAV, DPS, etc.

 

Samtale og rådgivning

Mange som søker oss er ensomme og tror de er alene i denne situasjonen. Vi ser det som viktig å styrke deres selvbilde. Videre gi kunnskap om at dette er vanlig, men ofte usynlig. Økt trygghet gir ofte større mot og kan åpne for et ønske om å møte andre i samme situasjon.

Når noen trenger samtale med fagpersoner som lege, psykolog, sexolog, terapeut eller logoped, har vi disse fagpersonene i vårt nettverk og formidler trygg kontakt. Vi har også erfaring med å ledsage til konsultasjoner i helsevesenet.

 

Nettverksbygging

Vi opplever at mange som kontakter oss ikke har «funnet» andre organisasjoner eller fagpersoner de kan få informasjon og hjelp fra.

Derfor har det blitt viktig for oss å raskt avklare den enkeltes behov og hjelpe hen til kontakt med andre i samme situasjon. Vi formidler også informasjon om de ulike organisasjonene som arbeider i feltet og oppfordrer til å ta kontakt og eventuelt bli medlem der det føles riktig.

 

Møtested

På ulike måter bringer vi mennesker sammen slik at de kan oppleve fellesskap, dele erfaringer og få delt sin historie og høre andres. Vi kan etablere 1 til 1 kontakt i det området den enkelte bor. Vi inviterer til besøk eller opphold hos oss, gjerne sammen med andre. Noen ganger i året arrangerer vi treff eller formidler informasjon om treff og arrangementer andre steder. Vi arrangerer månedlige Mangfoldskafeer.

 

Utprøving og avklaring av kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk

Det er mulig å leie rom hos oss og dermed få prøve ut og avklare sin identitet og sitt uttrykk i trygge omgivelser. For noen oppleves det å prøve ut sitt kjønnsuttrykk på eget hjemsted som vanskelig. Vi gir en mulighet for å starte en trygg utprøving av dette med støtte og motivasjon. Vi følger tett opp og knytter kontakter mot vårt sosiale nettverk, forretninger og aktiviteter i distriktet. I denne fasen med utprøving og avklaring vil det også komme veivalg som kan være vanskelige. Her veileder vi ut fra våre erfaringer og trekker inn andre som har vært i samme situasjon. I denne fasen vil også kontakt med de ulike organisasjonene som arbeider for denne gruppen være verdifull.

 

Fysisk kjønnsuttrykk

Dette kan være hjelp til å finne sitt ytre kjønnsuttrykk. Dette kan synliggjøres ved hjelp av klær, sminke, brystproteser, parykk, hårfjerning, kompresjonsvest, penisprotese, atferd, kroppsspråk etc. For mange vil dette være begynnelsen på å finne ut mer om seg selv. Når speilbildet samsvarer med den indre følelsen av hvem man er kjenner mange seg sterke nok til å gå videre. Vi har et nettverk av fagpersoner som vi støtter oss til på dette området.

 

Sosial tilpasning

I alt arbeidet vårt har vi fokus på sosial tilpasning. Vi ser det som helt avgjørende at alle mennesker finner sin plass i det uttrykk de ønsker og kan dele det med sine omgivelser. Først da er det mulig å oppnå god livskvalitet og finne seg til rette i alle livets faser; skole/utdanning, arbeidsliv, familieliv og fritid. Vi støtter, veileder og motiverer til å gå ut og møte verden som den man er. Vi arrangerer kurs, treff og samlinger.

 

Akutt mottak ved livs og identitetskrise

Med jevne mellomrom er vi i kontakt med mennesker i stor krise. Ved noen tilfeller kan vi tilby et opphold. Andre ganger kan samtaler og litt kontakt føre til en avklaring og at den det gjelder tar kontakt med hjelpeapparatet lokalt.

Vi opplever stadig oftere at personer i krise selv definerer oss som det tilbudet de ønsker/trenger, men ikke får dekket av det offentlige, med det resultatet at personen ikke får den hjelp vedkomne har behov for.

 

Støtte til familie

Vi tilbyr informasjon og konsultasjon til foreldre, ektefelle/partner, barn og annen familie.

Vi har pårørendeseminar for denne gruppen.

 

Vi samarbeider med

 • Forbundet for transpersoner i Norge, FTPN.
 • Harry Benjamin Ressurssenter, HBRS.
 • Familieforeningen i HBRS.
 • Likestillingssenteret Hamar
 • Brunes Ressurssenter
 • Vi har samarbeid med, leger, terapeuter, psykologer, sexologer og logopeder.

 

Beliggenhet

Stensveen Ressurssenter ligger ved Mjøsa i det lille tettstedet Kapp i Østre Toten kommune. De som kommer hit oppfatter dette som et diskret og trygt sted. Landlig men samtidig med muligheter for å dra til større tettsteder og småbyer. Nærheten til Oslo og Gardermoen gjør oss lett tilgjengelig for store deler av befolkningen. Det er god kommunikasjon, med flybuss og tog, til distriktet.

 

Stensveens fysiske ressurser

Stensveen byr på mulighet for opphold med overnatting for inntil 7 personer. Et dobbeltrom har fullt kjøkken og er velegnet for opphold med selvhushold.

Vi har et koselig hus i laftet tømmer med samtalerom, terapi/velværerom, stort møte/kursrom og bad.

Eiendommen har stor gammel frukthage, en avskjermet uteplass mot Mjøsa med bålplass og langbord til 25 personer og grillhytte. Vi har et vikingskip med plass til 15 personer (10 roere) som benyttes til aktiviteter. Vi legger opp ulike aktiviteter både som lek og konkurranse for grupper som er hos oss.Share on FacebookShare on Twitter

Logg inn