Logg inn

Logg inn med ditt passord for å redigere hjemmesiden!

Skriv inn epostadressen din (må være den som er registrert på Mekke), og trykk på "Send meg passord" for å bli tilsendt nytt passord på epost.

Kategorier

Stiftelsen Stensveen - vedtekterVEDTEKTER FOR STIFTELSEN STENSVEEN – trygg i eget uttrykk

Fastsatt på konstituerende stiftelsesmøte den 8.3.2018

§ 1. Navn Stiftelsens navn er «Stiftelsen Stensveen – trygg i eget uttrykk».

§ 2. Formål Stiftelsens formål er å bidra til bedre helse og livskvalitet for mennesker med utfordringer ved kjønnsidentitet, kjønnsuttrykk og seksuell orientering, samt støtte deres pårørende og andre berørte. Dette oppnås ved innsats på tre hovedområder. Drift av et lavterskeltilbud med relevante tjenester rettet mot målgruppen. Bidrag til kunnskap- og kompetanseøkning i samfunnet generelt og med vekt på helse- og utdanningssektoren. Bidrag til - og deltagelse i kunnskapsutvikling og forskning på relevante områder. Stiftelsen skal drives i Marion Arntzens ånd og videreføre og utvikle det arbeidet hun har utført og utviklet siden 1996 på privat initiativ.

§ 3. Grunnkapital Stiftelsens grunnkapital er kroner 100 000.

§ 4. Styrets sammensetning. Styret skal bestå av fra 3-10 personer. Det kan velges vararepresentanter. 1. vararepresentant deltar på styremøtene. Styret velger selv styremedlemmer og fastsetter antallet innenfor rammene av bestemmelsen her. Det enkelte styremedlem velges for 4 år. Gjenvalg kan finne sted. Valg holdes hvert annet år, slik at bare deler av styret er på valg hver gang. Om nødvendig kan nye styremedlemmer velges for en kortere periode.

§ 5. Styrets oppgaver Styret er stiftelsens høyeste organ. Styret er ansvarlig for driften av stiftelsen og skal sørge for at dette skjer i samsvar med vedtektene og med lover som regulerer virksomheten. Styret skal vedta budsjett, godkjenne årsregnskap og sørge for at økonomiforvaltningen er gjenstand for betryggende kontroll. Styret velger revisor.

§ 6. Styrets saksbehandling. Styremøter holdes regelmessig og minst fire ganger i året. Styrets leder​ skal sørge for behandling av aktuelle saker som hører inn under styret. Styremedlemmene og daglig leder kan kreve at styret behandler bestemte saker. Styremøter og annen styrebehandling varsles på hensiktsmessig måte og med nødvendig frist. Styret skal behandle saker i møte, hvis ikke styrets leder finner at saken kan forelegges skriftlig eller behandles på annen betryggende måte. Styrets leder skal sørge for at styremedlemmene så vidt mulig kan delta i en samlet behandling av saker som behandles uten møte. Styremedlemmene og daglig leder kan kreve møtebehandling. Styrebehandlingen ledes av styrelederen. Deltar verken styrelederen eller varalederen, velger​ styret en leder for styrebehandlingen. Daglig leder​ har rett og plikt til å delta i styrets behandling av saker og til å uttale seg, hvis ikke noe annet er bestemt av styret i den enkelte sak. Det skal føres protokoll over styrebehandlingen. Protokollen skal minst angi tid og sted, deltakerne, behandlingsmåten og styrets beslutninger. Styremedlem eller daglig leder som ikke er enig i styrets beslutning, kan kreve sin oppfatning innført i protokollen. Protokollen skal underskrives av alle de medlemmer som har deltatt i styrebehandlingen.

§ 7. Vedtaksførhet og flertallskrav. Styret kan treffe beslutning når mer enn halvdelen av styremedlemmene og blant disse styrets leder, er til stede eller deltar i styrebehandlingen Vedtak treffes med simpelt flertall. Ved stemmelikhet har styrets leder dobbeltstemme.

§ 8. Godtgjørelse Dersom det skal ytes godtgjørelse til styremedlemmene, skal denne stå i rimelig forhold til det arbeid og ansvar som følger med vervet.

§ 9. Daglig leder. Styret kan ansette daglig leder. Daglig leder står for den daglige ledelse av stiftelsens virksomhet og skal følge de retningslinjer og pålegg styret har gitt. Daglig leder skal sørge for at stiftelsens regnskap er i samsvar med lov og forskrifter, og at økonomiforvaltningen er ordnet på en betryggende måte. Daglig leder forvalter arbeidsgiveransvaret for alle ansatte i stiftelsen og påser at stiftelsens personalpolitikk blir gjennomført. Daglig leder skal sammen med styreleder sørge for tilstrekkelig forberedelse og utredning av styresaker. Daglig leder deltar i styremøtene med tale og forslagsrett, med mindre styret bestemmer noe annet

§ 10. Avvikling Stiftelsen kan oppløses ved enstemmig styrevedtak. Midlene som blir igjen etter oppløsningen skal bare kunne brukes til formål som ligger innenfor § 2. Formål og drives av beslektede institusjoner og organisasjoner.Share on FacebookShare on Twitter

Logg inn